Chế độ báo cáo thống kê KH&CN

  • Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN

    Ngày 26/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 25/2015/TT-BKHCN thay thế Thông tư 05/2010/TT-BKHCN quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ.

  • Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN

    Ngày 26/11/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 26/2015/TT-BKHCN thay thế Thông tư 23/2011/TT-BKHCN quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ.