Điều tra thống kê KH&CN

  • Điều tra nghiên cứu và phát triển năm 2016

    Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

  • Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2016

    Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN của các tổ chức KH&CN là cuộc điều tra thuộc Danh mục các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN ngày 27/8/2009.