Nhân sự

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng

image

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0918736613

Email: nttung.skhcn@bentre.gov.vn

 

2. Ông Nguyễn Thái Huy

image

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0918948924

Email: nthuy.skhcn@bentre.gov.vn

 

3. Bà Lê Thị Kim Tuyền

image

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 01685306338

Email: ltktuyen.skhcn@bentre.gov.vn

 

4. Ông Châu Quang Thông

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0972987630

Email: cqthong.skhcn@bentre.gov.vn