Hệ thống chỉ tiêu thống kế cấp tỉnh

Ngày 10/1/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin thống kê theo các chỉ tiêu thống kê về KH&CN gửi về Cục Thống kê TP. HCM chậm nhất là ngày 15/2 hàng năm.