Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a.Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bến Tre, tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng ngân sách nhà nước phải thực hiện đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Số 280, Đường 3 tháng 2, Phường 3, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
- Bước 2. Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ yêu cầu bổ sung. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre có trách nhiệm thông báo bằng văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.
- Thời gian nhận hồ sơ: Vào ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).
+ Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

b. Cách thức thực hiện:
Hồ sơ nộp trực tiếp Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre hoặc gửi bảo đảm qua đường bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: 01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước (theo mẫu, in 2 mặt, nếu in 2 tờ đóng dấu giáp lai).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d.Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

e.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre

g.Kết quả thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận việc đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước.

h.Lệ phí: Không.

i.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
01 Phiếu đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (Mẫu 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

k. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013.
- Nghị định số11/2014/NĐ-CPngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.
- Thông tư số14/2014/TT-BKHCNngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưugiữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Download mẫu hồ sơ